trelicell logo

Trelicell Elementet

Trelicell-elementet byggs med en träskiva och cellglas tjocklekar enligt önskemål/krav. Isoleringen i Trelicell är cellglas, ett isoleringsmaterial som i sin konstruktion har stillastående luft som isolering. Milliontals små luft bubblor, ca 97 % av volymen, inneslutna av glasväggar gör att varken luftrörelser, som ger dålig värmeisolering, eller fukt kan påverka materialet, fuktsäkert.

Cellglaset innehåller mellan 60 – 70 % återvunnet glas.
Trelicell Element

Hållbara och energieffektiva byggelement

Världsledande byggteknik i långsiktigt hållbart byggande. Hälsa, miljö och kvalité i världsklass. Hundraprocentigt fuktsäkert byggande oberoende av placeringen i byggnadens kropp.

”Glashus” för dig som vill bo hälsosamt, ekologiskt, hållbart, fukt- o brandsäkert.

Trelicell-elementet med cellglas som isolering är framtidens bygglösning för ett klimatneutralt, hållbart byggande. Byggtekniken är en lättbyggnadsteknik med trämassa och cellglas som bärande del och som isolerande del.

Cellglaset, med stillastående luft i sin konstruktion har den mest optimala isoleringsförmågan ute i fält jämfört med all annan nu använd isolering. De flesta använder isoleringsmaterial med cirkulerande luft i sin konstruktion vilket markant försämrar materialets isolerande förmåga.

Trelicell-elementet förenklar möjligheterna att bygga byggnader som blir självförsörjande ifråga om all värme- och elenergi. Dylika villor har vi byggt/producerat.

Elementen bekläs olika beroende på var elementet skall placeras i byggnaden.

Ytterväggselementen kan beklädas med olika fasadmaterial, valet är kundens val.

Byggsystem i Trelicell är lufttätt i sin konstruktion ända från utsidan till insidan, andra byggsystem har inte den förmågan och kan inte byggas på detta sätt.

astrup fearnley museet konstruktion
astrup fearnley construction

Regel ett

Stillastående luft har den bästa och mest hållbara isoleringsförmågan i dagsläget.

Regel två

Den frisvävande luften är våra klimatskärmars största fiende. Det är luften som tar in fukten i våra klimatskärmar och då förorsakar fukt och mögelskador.

 

Regel tre

Miljöriktigt byggmaterial är inte alltid hälsoriktigt. Ex träfibern som blir fuktig utvecklar mögel och röta vilket inte är hälsosamt eller hållbart.

Hållbar klimatskärm

Branschen pratar idag om att bygga klimatskärmar som är hållbara.

Branschen menar att 50 år är hållbart men det är inte sant. Om vi bara har en 50:årig hållbarhet på våra byggnader så måste vi ha minst två jordglobar för att producera byggnader för världens befolkning och vi har bara en jordglob.

Vi måste bygga byggnader med en hållbarhet på ”näst intill oändlig” först då kan vi klara oss med en jordglob. Samtidigt måste byggnaderna vara cirkulära d.v.s. materialerna i en befintlig byggnad kan återanvändas i en kommande byggnad.

Konsulterna måste lära sig att rita hur man monterar ihop olika byggdelar så att man lätt och enkelt kan demontera byggdelarna. För att kunna återanvända byggdelarna oskaddade i en ny byggnad.

Hållbar klimatskärm

Bilden visar hur vi kan bygga cirkulära byggnaders klimatskärm med en hållbarhet ”näst intill oändlig”.

Här har vi byggtekniken som uppfyller krav 1 för att få en låg energiförbrukning, långsiktig hållbar, fukt- och brandsäker, hälsosam, ekologisk och ekonomisk både i tillverkning och drift.

Krav 2 som innehåller teknikdelarna kan göra denna byggnad helt självförsörjande på värme och el-energi. Alltså en optimal klimatskärm som inte tappar sina egenskaper under mycket lång tid.

Hållbar Klimatskärm kan även användas som en utfackningsvägg med andra bärande konstruktionsmaterial än KL-trät.ex. betongstomme, stålstomme m.fl..
Hållbar Klimatskärm är billigare och bättre än traditionell träbyggnadsteknik.

Trelicell - Oändligt?

Glas är ett så pass beständigt material att den ungefärliga uppskattningen av dess nedbrytningstid är 1 miljon år.
Källor: The Balance, The Mote Marine Lab, The Cleveland State University och Down2Earth Materials uppger nedbrytningstiden på 1 miljon år för glas.

Down2Earth Materials är ett irländskt företag som tillverkar komposterbara förpackningar till företag inom evenemang, mat och catering och erbjuder även support inom eko-profilering. NOOA hävdar att glas inte är nedbrytningsbart.

Jordens nedbrytning